Từ 6/5, áp cơ chế cho vay ngoại tệ mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là quy định mới của Ngân hàng Nhà nước trong Thông tư số 07/2011/TT-NHNN vừa ban hành, về hoạt động cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

Thông tư này ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Thông tư xác định hai nhóm nhu cầu chính cùng với các điều kiện đi kèm mà tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay.

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng được cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay có ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu sản xuất – kinh doanh, mua của tổ chức tín dụng cho vay hoặc tổ chức tín dụng khác được cam kết bằng văn bản.

Thứ hai, các tổ chức tín dụng cho vay ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu xuất khẩu; trường hợp khách hàng vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu vốn này để sử dụng trong nước, thì khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot).

Thứ ba, việc cho vay các nhu cầu vốn bằng ngoại tệ khác ngoài các quy định trên phải được chấp thuận bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú phải theo quy định tại thông tư này, quy định của pháp luật về cho vay, quản lý ngoại hối, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về dư nợ cho vay bằng ngoại tệ hàng tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/5/2011 và thay thế  Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú, Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 về bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008.

Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày thông tư trên có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng vay thực hiện theo các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng đó.

Như vậy có thể thấy, ở cơ chế mới, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra yêu cầu các nhu cầu vay vốn phải đảm bảo và chứng minh được nguồn ngoại tệ đối ứng để trả nợ, cũng như tiếp tục áp điều kiện để hướng đến các quan hệ tín dụng tái tạo được ngoại tệ.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam