Ủng hộ Quảng Trị đầu tư cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo dài 70 km
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc nghiên cứu sớm đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo là rất cấp thiết; đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh.

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về đề xuất mới đây của UBND tỉnh Quảng Trị về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao địa phương này là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án PPP đường bộ cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo.

Theo Bộ GTVT, đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo theo phương thức PPP là phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và quy định pháp luật.

Bộ GTVT biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp phải thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa trung ương và địa phương.

Tại Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua, trong đó xác định một trong ba đột phá chiến lược là “Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông…” với mục tiêu “Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025 hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông”.

Đồng thời Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 yêu cầu thực hiện “Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Trung ương và địa phương. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương”.

Theo quy định tại Luật PPP số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 “Trường hợp dự án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền, hoặc trongtrường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan này báo cáo Thủ tướngChính phủ quyết định giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền”.

Tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “khuyến khích giao UBND các tỉnh có nguồn lực về ngân sách, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý đầu tư để thực hiện nhiệm vụlà cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án đường bộ cao tốc qua địa bàn nhằm chủ động huy động, sử dụng các nguồn lực của địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính chủ động, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB và cung cấp nguồn vật liệu xây dựng…. Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên tắc là triển khai đường bộ cao tốc qua địa phương nào, địa phương đó phải chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn tự có đã được phân bổ, việc hỗ trợ ngân sách trung ương phải được Chính phủ xem xét cân nhắc kỹ và chỉ hỗ trợ một phần.

Trước đó, tại tờ trình số 73, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Thủ tướng xem xét, giao địa phương này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo theo quy định tại Khoản 3, Điều 5, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) và tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Luật PPP.

Tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo có chiều dài tuyến khoảng 70 km, theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tổng mức đầu tư dự kiến là 7.700 tỷ, trong đó vốn nhà nước từ ngân sách Trung ương theo tính toán sơ bộ dưới 50% tổng mức đầu tư; thời gian hoàn vốn 19 năm.