Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Cụ thể, UBCKNN thực hiện chế độ tự chủ về biên chế, kinh phí hoạt động, đảm bảo các yêu cầu như: Tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán; Bảo đảm sự hoạt động an toàn, hiệu quả của thị trường chứng khoán; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, từng bước bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức…

Nguồn kinh phí giao tự chủ cho UBCKNN gồm: ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu do UBCKNN trực tiếp thu như lệ phí cấp phép, thu giám sát thị trường chứng khoán, phí quản lý công ty đại chúng…

UBCKNN chủ động xây dựng định mức, chế độ chi tiêu cho phù hợp với hoạt động đặc thù, trên cơ sở vận dụng tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định trong phạm vi nguồn kinh phí được giao. Chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của UBCKNN quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngân sách năm 2009.

Theo Chinhphu.vn