VCCI là Phòng Thương mại và Công nghiệp năng động nhất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 VCCI được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đánh giá là một trong những Phòng Thương mại và Công nghiệp năng động nhất trong các nước đang phát triển và là một tổ chức mạnh trong cộng đồng các Phòng Thương mại – Công nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại – đầu tư trên thế giới. 

Kết quả trên vừa được Phó Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13, khóa V diễn ra sáng nay (27/3) tại Hà Nội.

Vị thế, uy tín của VCCI được nâng cao

Theo Phó Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; sự hợp tác của các bộ ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội và các địa phương, VCCI đã hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra. 

Một số kết quả hoạt động nổi bật là: Thứ nhất, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước cải thiện, môi trường kinh doanh không ngừng được mở rộng về phạm vi và nâng cao về chất lượng. Thứ hai, công tác đào tạo, phát triển doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân đã có chuyển biến mạnh mẽ. Thứ ba, hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư được triển khai khá toàn diện và được đổi mới. Thứ tư, hoạt động bảo vệ các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập đã đạt được những kết quả quan trọng. Thứ năm, việc thực hiện chức năng đại diện cho người sử dụng lao động, đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nhân và xây dựng quan hệ lao động hài hoà đã được triển khai tích cực và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Thứ sáu, hoạt động hợp tác quốc tế của VCCI tiếp tục được mở rộng. Thứ bảy, công tác xây mạng lưới liên kết của cộng đồng doanh nghiệp và phát triển tổ chức bộ máy của cơ quan VCCI tiếp tục được đổi mới, kiện toàn. 

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, VCCI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chủ yếu do Đảng, Nhà nước giao và Đại hội V đề ra. Tổ chức của VCCI được mở rộng tạo thành mạng lưới liên kết các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước và trên thế giới. Cơ quan VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc tăng 40%, trong đó có một số nhiệm vụ tăng từ 2-5 lần so với nhiệm kỳ trước.Các mặt công tác được triển khai toàn diện và chất lượng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa. Ngoài các hoạt động truyền thống, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động mới có tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Vị thế, uy tín của VCCI ở trong nước và quốc tế được nâng cao. Với những kết quả đó, VCCI được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đánh giá là một trong những Phòng Thương mại và Công nghiệp năng động nhất trong các nước đang phát triển và là một tổ chức mạnh trong cộng đồng các Phòng Thương mại – Công nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại – đầu tư trên thế giới.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

Trong nhiệm kỳ VI, VCCI cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác. Theo đó, nhiệm vụ xuyên suốt và trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của VCCI trong nhiệm kỳ tới là: Tập trung kiến nghị với Đảng và Nhà nước các vấn đề chính sách, thể chế cũng như trực tiếp triển khai các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình để tập trung tháo gỡ khó khăn và giúp cho các doanh nghiệp trụ vững duy trì sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng; đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp tái cấu trúc để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững.

Theo định hướng trên, một số nhiệm vụ công tác chủ yếu mà VCCI phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới là: Một là, trong công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Hiến pháp bổ sung, sửa đổi 2013.Hai là, tiếp tục triển khai các hoạt động góp phần cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19/2014-2015 về “Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” hai năm 2015 – 2016. Ba là, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc hiệu quả theo các định hướng cơ bản. Bốn là, tham gia xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp luật, chính sách về hiệp hội doanh nghiệp. Năm là,thực hiện tốt vai trò đại diện người sử dụng lao động ở cấp quốc gia. Sáu là, vận động các nước công nhận cơ chế thị trường ở Việt Nam, thúc đẩy các đàm phán hội nhập để mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Bảy là, tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành và cơ quan VCCI theo hướng linh hoạt, chuyên nghiệp.

Nguồn: VCCI