Việc làm ISO là một nội dung bắt buộc của cải cách hành chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong giai đoạn 2007-2010, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu để trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 144/2006/QĐ-TTg theo hướng: Quy định tính kế thừa kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giữa các cơ quan hành chính nhà nước có cùng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; xác định rõ những việc nào cần thiết phải thuê chuyên gia tư vấn, việc nào cơ quan hành chính phải tự làm; xác định đúng đầu mối chủ trì trong công tác tuyên truyền việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 144/2006/QĐ-TTg cần xác định rõ vai trò của Chi cục Đo lường Chất lượng ở các Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai ISO tại địa phương, phải khẳng định việc làm ISO 9000 là một nội dung bắt buộc của cải cách hành chính của Bộ, ngành, địa phương.
 
 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định 144/2006/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, Bộ KHCN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung xây dựng các mô hình điển hình rồi nhân rộng ra trong phạm vi cả nước, áp dụng trước đối với các tỉnh, thành phố lớn có kinh tế phát triển, sau đó triển khai ra các tỉnh, thành phố nhỏ ở vùng sâu vùng xa.
 
 Bộ KHCN tiến hành tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn đánh giá, chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức tư vấn, đánh giá không đủ điều kiện theo quy định tham gia hoạt động tư vấn, đánh giá tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 
 Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KHCN và các Bộ, ngành liên quan sửa đổi Thông tư số 111/2006/TT-BTC theo hướng quy định khung mức kinh phí tối đa cho từng loại hình cơ quan hành chính áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trên cơ sở tính toán ngày công và các chi phí cần thiết cho công tác tư vấn, đánh giá HTQLCL.

 Nguồn: Website Chính phủ