Vướng mắc trong thực hiện chương trình đầu tư công sử dụng ngân sách địa phương
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chương trình đầu tư công sử dụng ngân sách địa phương hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung chi, mức chi cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư…

Độc giả Phạm Khánh Nhi đặt câu hỏi như sau: Các dự án đầu tư công đã có quy định về nội dung chi, mức chi cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; báo cáo nghiên cứu khả thi; quyết định đầu tư dự án. Tuy nhiên, chương trình đầu tư công sử dụng ngân sách địa phương hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung chi, mức chi cho các công tác nêu trên. Bên cạnh đó, các công tác lập, thẩm định, quyết định đầu tư của chương trình đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách địa phương cũng không có quy định hướng dẫn về nội dung chi, mức chi.

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thêm về nội dung chi và mức chi cho các nội dung nêu trên.

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Điều 15 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “1. Chi phí lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng nguồn chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ này”.

Theo Điều 4 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công:

“1. Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật Đầu tư công.

2. Trường hợp dự án không được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, các khoản chi phí đã chi cho công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi được hạch toán và quyết toán vào chi phí chuẩn bị đầu tư trong chi đầu tư phát triển của bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương quản lý dự án”.

Nội dung kiến nghị của bà Nhi liên quan đến các nội dung chi sử dụng nguồn ngân sách địa phương. Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Điều 30 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, của HĐND các cấp); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Điều 27 quy định Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, Điều 28 quy định Quyết định của UBND cấp tỉnh) và Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đề nghị bà liên hệ với cơ quan tài chính ở địa phương để được giải đáp thắc mắc những nội dung chi sử dụng nguồn ngân sách địa phương.

Ngoài ra, đối với các nhiệm vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên, bà có thể nghiên cứu các mức chi về hội nghị, công tác phí… đã được quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.