Xóa nợ thuế cho DN cổ phần hóa trước tháng 7/2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xóa nợ thuế, phạt chậm nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi trước ngày 1/7/2007.

Theo đó, doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ được xóa nợ thuế nếu các khoản này đã được tính giảm trừ trong tổng số nợ; số thuế được xóa không vượt quá số lỗ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp hoặc chính thức chuyển đổi.

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, nợ đọng thuế sáp nhập vào doanh nghiệp Nhà nước khác đến 31/12/2008 chưa được xử lý số nợ trên được xem xét xóa khoản nợ, tối đa bằng số lỗ của doanh nghiệp tại thời điểm sáp nhập. Doanh nghiệp đã giao, bán phải có các khoản nợ phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn số tiền thu từ bán doanh nghiệp mới được xóa nợ thuế.

Theo Hoàng Hưng Báo Đất Việt