Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo dự thảo, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ liệu lưu trữ trên các hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ, vật mang tin nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, các hoạt động kinh tế, xã hội và các mục đích chính đáng khác.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được kết nối trực tuyến giữa các cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc ngành, địa phương, giữa Trung ương với cấp tỉnh.

Theo dự thảo, có thể khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua các hình thức như: Trên mạng internet; qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định; qua mạng chuyên dùng; thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng bao gồm: 1- Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quyền khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ngoài phạm vi quản lý phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

2- Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc nhu cầu chính đáng của mình.

3- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài 2 trường hợp trên được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm phục vụ những mục đích chính đáng của mình. Riêng các đối tượng này khi yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải nộp phí.

Phí thu được từ việc cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được dùng để phục vụ việc hoàn vốn đầu tư xây dựng và phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Đồng thời, phát triển hợp tác với các nước, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong việc điều tra, khảo sát, cung cấp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; phối hợp nghiên cứu các công nghệ quản lý thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo dự thảo, việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện theo hình thức: Nhà nước trực tiếp đầu tư và đầu tư theo hình thức đối tác công – tư.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách, hoàn thiện tổ chức, bộ máy để thực hiện quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia.

UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng lập phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cho việc quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương làm cơ sở phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép giao cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Các tổ chức thực hiện phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và trước pháp luật về nội dung công việc được giao theo quy định.

Tuệ Văn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ