Xử lý sai khác về thời gian thực hiện gói thầu trên E-HSMT
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc xử lý tình huống có sự sai khác về thời gian thực hiện trong quyết định phê duyệt E-HSMT và bảng dữ liệu trong E-HSMT thuộc trách nhiệm của ai?.

Độc giả Nguyễn Văn Chính (thành phố Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Trong quá trình đấu thầu tôi thấy tình huống có sự sai khác về thời gian thực hiện trong quyết định phê duyệt E-HSMT và bảng dữ liệu trong E-HSMT.

Cụ thể: Theo quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện gói là 30 ngày. Theo Bảng dữ liệu trong E-HSMT, thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày.

Khi dự thầu, có nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện là 30 ngày, có nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện là 60 ngày.

Để bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng trong đấu thầu, xin hỏi việc đề xuất thời gian thực hiện gói thầu nêu trên như thế nào là đúng theo các quy định hiện hành?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 74 Luật Đấu thầu quy định một trong những trách nhiệm của chủ đầu tư là phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Theo đó, việc thời gian thực hiện hợp đồng quy định trong E-HSMT không thống nhất với thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt E-HSMT là lỗi của chủ đầu tư, bên mời thầu; không phải lỗi của nhà thầu. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, xử lý trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.