Xứng với trọng trách trước Đảng và Nhân dân 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Sáng nay, 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta – sẽ chính thức khai mạc. Trao đổi với báo chí, các đại biểu tham dự Đại hội khẳng định, sẽ làm hết sức mình, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ, để xem xét, quyết định các nội dung nghị sự, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội, xứng với trọng trách mà Đảng và Nhân dân đã giao cho.

Phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, tham dự Đại hội lần thứ XIII là vinh dự, trách nhiệm cao cả đối với mỗi đại biểu quân đội cũng như toàn quân. Đoàn đại biểu Quân đội đã quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, mang tầm chiến lược. Từng đại biểu phải nắm chắc chương trình, nội dung, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đặc biệt là vai trò nêu gương, tham gia tích cực các nội dung và những nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

<img alt="" src="” width=”850px” />
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ảnh: Bùi Khánh

Nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ: Đảng bộ Quân đội tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “gương mẫu, tiêu biểu”; đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại.

Với Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng với tinh thần, phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” và quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để tích cực đóng góp xây dựng, hoàn thiện các Văn kiện Đại hội, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp cơ bản chiến lược về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để làm cơ sở tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an. Tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về an ninh, trật tự; phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh Nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, Công an cần phải đoàn kết Nhân dân, tổ chức và giáo dục Nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của Nhân dân”. Đặc biệt, phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của Công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ góc nhìn của một nhà khoa học từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nhận định: “Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ là đại hội tiếp tục đổi mới trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đang đặt ra nhiều thách thức và tình hình thế giới có nhiều biến động”. Tin tưởng Đại hội sẽ thông qua những quyết sách trí tuệ và quyết liệt đã được nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội và sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới có đủ năng lực, trí tuệ và đoàn kết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, TS. Nguyễn Quân cho rằng, các nội dung quan trọng nhất của hoạt động khoa học – công nghệ đã được đề cập tương đối toàn diện và sâu sắc trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Trong đó, dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định vai trò quốc sách hàng đầu của khoa học – công nghệ và xác định khoa học – công nghệ là động lực phát triển kinh tế – xã hội. “Các nội dung và giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng khoa học và nhu cầu phát triển của đất nước, nhất là việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tạo động lực mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công”, TS. Nguyễn Quân nói.

TS. Nguyễn Quân cũng nhấn mạnh, đã đến lúc Đảng phải tập trung chỉ đạo để nâng cao nhận thức của các cấp quản lý từ Trung ương tới địa phương về vai trò, vị trí của khoa học – công nghệ, tập trung đầu tư cho phát triển khoa học – công nghệ, tháo gỡ mọi vướng mắc cản trở sự phát triển khoa học – công nghệ. Phải tạo cơ chế để các tổ chức khoa học – công nghệ công lập được giao quyền tự chủ cao nhất về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ của quốc gia được Đảng và Nhà nước giao, sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước để tạo ra các sản phẩm chủ lực của nền kinh tế, được xếp hạng cao trong số các viện, trường hàng đầu thế giới. Đồng thời, phải sớm hình thành được đội ngũ các tổng công trình sư, các nhà khoa học đầu ngành, các tập thể khoa học mạnh đạt trình độ quốc tế, đủ năng lực giải quyết mọi yêu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế số.

Khơi dậy động lực sáng tạo của toàn dân

Ngay trước thềm phiên họp trù bị hôm qua, nhiều đại biểu đến từ các địa phương cũng đã chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và ý thức trách nhiệm khi được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước; nguyện phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình, nội quy, quy chế và các quy định của Đại hội, đóng góp trí tuệ và phản ánh đầy đủ tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên về dự Đại hội mang theo niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh vào thành công của đại hội. Đoàn đại biểu của Thái Nguyên cũng sẽ kiến nghị với Đại hội một số vấn đề cụ thể. Trong đó, phải tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, thường xuyên và tăng cường chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền. Đặc biệt, phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phải đi tiên phong, nêu gương sáng dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung; đội ngũ trí thức, doanh nhân đóng vai trò nòng cốt trong lao động, sáng tạo; động viên, phát huy vai trò chủ thể và sức sáng tạo vĩ đại của Nhân dân; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh.

Từ thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân tại Bắc Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang Dương Thanh Tùng kiến nghị, cần rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình mới. Ông cũng mong đợi, Nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 tăng từ 1,5 – 2 lần so với giai đoạn 2016 – 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, phòng chống thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết, trước khi ra Hà Nội tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh đã họp hai lần để chuẩn bị các ý kiến đóng góp cho Đại hội. Ngoài việc gửi ý kiến Nhân dân đóng góp cho Ban Tổ chức Đại hội, Đoàn Tây Ninh cũng chủ động nghiên cứu sâu các dự thảo văn kiện, có ý kiến đóng góp cho các lĩnh vực. Bà cũng cho biết, rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, bởi đó là điều then chốt, tạo bước phát triển đất nước, trong đó, tập trung vào công tác tư tưởng, đạo đức của đảng viên. Ngay trong chiều qua, Đoàn đại biểu Tây Ninh đã có buổi làm việc nhằm nghiên cứu kỹ hơn các ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ chức Đại hội chọn lọc và hoàn chỉnh, bổ sung vào dự thảo văn kiện. “Chúng tôi sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm ở cơ sở đối với văn kiện của Đảng, từ đó góp phần triển khai đầy đủ Nghị quyết đến các đảng viên và Nhân dân”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh nêu rõ.

Bày tỏ ấn tượng khi được chứng kiến những trục đường, tuyến phố của Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, tràn đầy không khí tươi vui, thể hiện sự kỳ vọng của Nhân dân vào thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) Trần Đình Khoa cũng cho rằng, phương châm của Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” đã được thể hiện xuyên suốt trong nội dung các dự thảo Văn kiện với những mục tiêu được xác định rõ ràng.

Trong đó, đoàn kết trong Đảng, phát huy đoàn kết toàn dân là mục tiêu lớn nhất, cũng là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng ta từ trước đến nay. “Phương châm đoàn kết là một trong những nội dung tiên quyết, quyết định sự thắng lợi của vận mệnh đất nước trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu khẳng định. Về phương châm dân chủ, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Vì vậy, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cũng cho rằng, dân chủ phải gắn với kỷ cương; dân chủ trên tinh thần thượng tôn pháp luật. “Tất cả đảng viên phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định, chỉ thị của Đảng. Người dân cũng phải thực hiện nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; đồng thời cần có một hệ thống pháp luật để thực hiện quyền làm chủ cho người dân”, ông nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, phải có sự sáng tạo với những giải pháp mang tính đột phá chiến lược. “Đó là sự sáng tạo trong công tác lãnh đạo của Đảng, trong việc điều hành của Nhà nước, khơi dậy động lực sáng tạo toàn dân để đất nước có sự đổi mới, sáng tạo”.

Sáng nay, 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, với tâm thế phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, gương mẫu trước Đảng, trước Nhân dân của 1.587 đại biểu tham dự Đại hội và niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng về Đại hội, chắc chắn, Đại hội sẽ thành công rực rỡ, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới phát triển toàn diện hơn, bền vững hơn.