Xây dựng pháp luật

  • Minh bạch lãi suất cho vay tiêu dùng

    Hoạt động cho vay tiêu dùng không chỉ làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của những nhóm khách hàng dưới chuẩn vay ngân hàng, giúp kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần giảm nguy cơ…

  • Rối quy định photocopy màu

    Theo quy định tại Khoản 26, 27 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in, thì cơ quan, tổ chức chỉ được sử dụng…

  • Nóng tiến độ xây dựng dự thảo văn bản

    Ngày 19.7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp liên ngành về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công cơ quan…