Nóng tiến độ xây dựng dự thảo văn bản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ và qua rà soát 14 luật, nghị quyết, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Dự thảo Quyết định dự kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng ban hành các văn bản để quy định chi tiết 285 nội dung được giao tại 14 luật, nghị quyết. Để hướng dẫn 285 nội dung này, Chính phủ và các bộ, ngành phải ban hành 96 dự thảo văn bản liên quan, một số lượng văn bản rất lớn. Trong đó, có những luật phải ban hành rất nhiều văn bản như Luật đường sắt (sửa đổi)  dự kiến ban hành 25 văn bản; Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi), dự kiến ban hành 17 văn bản; Luật du lịch (sửa đổi), dự kiến ban hành 8 văn bản…

Tại cuộc họp đại diện các bộ, ngành đã thảo luận dự thảo Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2018 và Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật, nghị quyết. Cơ bản nhất trí với dự thảo, song nhiều bộ, ngành cũng xin lùi thời gian trình dự thảo với lý do thời gian quá ngắn (có dự thảo luật chỉ có thời gian chuẩn bị 5 tháng), bởi phải có Quyết định của Thủ tướng thì các bộ, mới có cơ sở pháp lý để triển khai được. Ngoài vấn đề thời hạn, một số bộ, ngành cũng đề nghị không nên tách một vấn đề hướng dẫn thành một văn bản cần hướng dẫn, mà nên xây dựng từng nhóm vấn đề để xây dựng một văn bản; đồng thời cân nhắc số lượng các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng văn bản dưới dạng thông tư (dự thảo phân công nhiều bộ tham gia phối hợp)…

Đình Khoa
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân