Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành nhiều đề án trong năm 2019
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thực hiện chương trình công tác, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban vào lúc 08h00 ngày 17/1/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Hội nghị có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS).

Năm 2019 được xem là năm tăng tốc, bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Đánh giá trong báo cáo tổng kết của Ban Kinh tế Trung ương cho thấy: dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban, các nội dung công tác của Ban được tích cực triển khai. Việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đơn vị, nhóm công tác chủ động thực hiện; công tác phối hợp nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng các báo cáo được thực hiện hiệu quả.

Năm 2019, Ban đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” để ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đến năm 2020; hoàn thành xây dựng Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và Đề án “Tổng kết 10 năm 2006 – 2016 việc thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững” để trình Bộ Chính trị họp,…

Ngoài triển khai các đề án được giao theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu một số nội dung phục vụ công tác tổng kết, tham mưu, đề xuất của Ban về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030.

Trong năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất;

Cũng trong chương trình Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sẽ trao tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp công tác với Ban Kinh tế Trung ương trong năm vừa qua.