Chủ đầu tư có được tự duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công trình UBND xã chủ trương đầu tư thì UBND xã tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu có đúng không?

Ảnh minh họa. Nguồn: vir.com.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: vir.com.vn

Độc giả Lê Nghĩa (tỉnh Cao Bằng) đặt câu hỏi như sau: Tôi công tác tại UBND xã. Đơn vị tôi là chủ đầu tư công trình với tổng mức đầu tư đã được huyện phê duyệt là 4,8 tỷ đồng.

Đơn vị tôi đã trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt, tuy nhiên đơn vị cấp trên trả lời, hiện nay công trình UBND xã chủ trương đầu tư thì UBND xã tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?

Theo tôi tham khảo Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu thì phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó có công việc thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Tại Khoản 7 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định”.

Tôi xin hỏi, nếu phần công việc thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu không thuộc phần việc áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu (tức là không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu) như quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, khi đơn vị không đủ năng lực và thuê tổ chức tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt thì có bảo đảm hay không? Hay là phải đưa khoản mục chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu vào phần kết quả lựa chọn nhà thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 34 Điều 4 và Khoản 1 Điều 73 Luật Đấu thầu quy định người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Một trong các trách nhiệm của người có thẩm quyền là phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 74 của Luật này.

Theo đó, trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là của người có thẩm quyền (người quyết định phê duyệt dự án). Việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thì phải hình thành gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của Luật này;
b) Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt;
c) Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;
b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Theo Luật Đấu thầu