Hỗ trợ xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn kinh phí xây dựng Luật, Pháp lệnh bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính thuộc ngân sách Trung ương năm 2014. Việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí được phân bổ thực hiện theo quy định hiện hành.Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương được bổ sung kinh phí gồm: Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Quốc hội.
Các đơn vị trên được bổ sung kinh phí để xây dựng một số Luật như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam; Luật hộ tịch (sửa đổi) cho ý kiến, thông qua theo quy trình 2 kỳ họp của năm; Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật tổ chức chính quyền địa phương…
Phương NhiNguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ