Lao động nước ngoài sắp được “cấp phép” qua mạng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo dự thảo, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài bao gồm tờ khai và các tài liệu ở dạng điện tử và phải đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các tài liệu kèm theo ở dạng giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử và đáp ứng đầy đủ và phản ánh toàn vẹn nội dung của tài liệu giấy. Khi tài liệu giấy không còn giá trị pháp lý thì những nội dung liên quan tại thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Dự thảo nêu rõ, trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động, cơ quan cấp giấy phép lao động thông báo kết quả tới người sử dụng lao động qua thư điện tử của người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử.

Nếu báo cáo giải trình chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép lao động gửi thư điện tử phản hồi cho người sử dụng lao động đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Khi báo cáo giải trình hợp lệ, người sử dụng lao động gửi bản gốc báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động để đối chiếu với hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại cơ quan cấp giấy phép lao động hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký nhận kết quả.

Cấp giấy phép lao động

Trước ít nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép lao động thông báo kết quả tới người sử dụng lao động qua thư điện tử của người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử.

Nếu hồ sơ đề nghị chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép gửi thư điện tử phản hồi cho người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử đề nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

Khi hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động gửi bản gốc của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép để đối chiếu với hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả cấp giấy phép lao động tại cơ quan cấp giấy phép hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký nhận kết quả của người sử dụng lao động.

Nguồn: www.chinhphu.vn