Lấy ý kiến đóng góp về thi hành Luật Công đoàn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động cho biết, Nghị định huớng dẫn thi hành Luật Công đoàn về tài chính quy định áp dụng đối với những đối tượng đóng phí gồm: doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, kể cả đối với các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang, hợp tác xã; đối tượng là cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã, thị trấn trở lên, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; tổ chức chính trị, chính trị – xã hội; tổ chức, đơn vị hoạt động theo pháp luật và cơ quan tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có sử dụng lao động Việt Nam. Theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động, mức đóng phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tại hội thảo, các ý kiến đã tranh luận và đóng góp ý kiến đối với đối tượng đóng kinh phí công đoàn là hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Đối với hai đối tượng này có hai nhóm ý kiến. Thứ nhất, hợp tác xã không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Công đoàn, nên không thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn. Nhóm ý kiến thứ hai lại cho rằng, hợp tác xã nằm trong nhóm tổ chức khác theo điều 3 Luật Công đoàn, do đó đây là đối tượng đóng phí công đoàn. Nếu theo ý kiến này, thì hợp tác xã dù chưa có tổ chức công đoàn cũng phải đóng kinh phí công đoàn. Nhiều đại biểu cho rằng, quy định như vậy là không có tính khả thi. Vì vậy, Nghị định cần quy định rõ chỉ nên quy định loại hình hợp tác xã thành lập tổ chức công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì mới thu phí. 

Đối với phương án phân phối số thu, chi đoàn phí công đoàn, nhiều ý kiến cho rằng, công đoàn cơ sở được sử dụng tăng 4,5%, các công đoàn cấp trên giảm 4,5% tổng số thu kinh phí, đoàn phí. Riêng đối với những nơi chưa có tổ chức công đoàn, thì công đoàn cấp trên trực tiếp thu kinh phí và sử dụng chi cho hoạt động chăm lo công nhân viên chức lao động tại đơn vị theo mức trên.

Mai Hoa
Nguồn: Báo Đại biểu nhân dân