Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC : Dự kiến sẽ có 68 điểm sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phù hợp với tình hình thực tế

Qua gần hai năm thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, đã phát sinh một số vướng mắc, một số nội dung không còn phù hợp với thực tế như: Quy định về hồ sơ hải quan, việc phân luồng tờ khai hải quan; việc khai, gửi thông tin khai hải quan và các chứng từ đi kèm; việc triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan; quy định về quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu…

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC cần thiết phải xây dựng để phù hợp với những thay đổi trong một số văn bản luật có liên quan. Cụ thể, thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, thuế NK nhưng Bộ Tài chính chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện. Theo Nghị định số 100/2016/NĐ-CP năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có thay đổi cách tính thuế đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hay thực hiện Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung, ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, trong đó có một số thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa, kho hàng không kéo dài sẽ bị bãi bỏ tại Thông tư 38.

Triển khai quy định tại Luật Hải quan về việc kết nối trao đổi thông tin quản lý hàng hoá giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi, do vậy cần sửa đổi các quy định liên quan đến việc cung cấp thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi để phục vụ hoạt động giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trong thực tế triển khai thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hải quan, cần thiết phải sửa đổi một số quy định để đảm bảo tính minh bạch như: Hồ sơ hải quan, hồ sơ người khai hải quan phải lưu giữ để phục vụ việc kiểm tra hải quan, việc khai sửa đổi bổ sung,… đồng thời bổ sung một số quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, như: thời điểm phân luồng tờ khai hải quan, thông báo hợp đồng gia công, báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, SXXK…

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng sẽ pháp lý hóa một số nội dung đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn khi thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, như: công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 về hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC, công văn 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan… Cùng với đó, dự thảo thông tư cũng sẽ sửa đổi, bổ sung một số điểm để khắc phục sơ hở, thiếu sót, dễ bị lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

Bãi bỏ 7 Điều

Theo Ban soạn thảo, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC gồm 2 Điều (Điều 1. Các Điều, khoản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tại Thông tư 38/2015/TT-BTC; Điều 2. Hiệu lực thi hành). Dự kiến có 68 điểm sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Trong đó, các Điều khoản có nội dung sửa đổi, bổ sung gồm 60 Điều, khoản; các Điều được bổ sung mới gồm 06 Điều; các Điều bãi bỏ gồm 7 Điều.

Cụ thể, các Điều được bổ sung mới gồm: Điều 38a. Thuế đối với hàng hóa NK áp dụng hạn ngạch thuế quan; Điều 51a. Giám sát hải quan trong trường hợp hàng hóa XK, NK thay đổi địa điểm dự kiến dỡ hàng, xếp hàng ghi trên vận đơn; Điều 51b. Nguyên tắc giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; Điều 60a. Cung cấp thông tin thông tin quản lý, sử dụng đối với nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hoá XK  tổ chức, cá nhân; Điều 60b. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công; Điều 69a. Quyết toán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị.

Các điều được bãi bỏ gồm: Điều 42. Thời hạn nộp thuế, do thời hạn nộp thuế đã được quy định tại Luật Thuế XK, NK; Điều 46. Nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định, do đã được quy định tại Điều 33 về giải phóng hàng, trong đó có nội dung về nộp thuế sau khi có kết quản phân tích, giám định. Khai bổ sung để nộp thuế sau khi có kết quả phân tích, giám định đã được quy định tại Điều 20; Điều 97. Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XK, NK hàng hóa được thành lập trong nội địa; Điều 98. Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; Điều 99. Kho hàng không kéo dài; (6) Điều 100. Địa điểm kiểm tra tập trung, do bãi bỏ các điều 97, 98, 99, 100: Điều kiện, thủ tục thành lập các địa điểm đã được quy định chi tiết tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP và Điều 105. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế do đã được quy định chi tiết tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được Tổng cục Hải quan gửi lấy ý kiến đến 20/3/2017. Theo một thành viên trong ban soạn thảo, thời gian tới ban soạn thảo sẽ tổ chức hội thảo để tiếp nhận ý kiến trực tiếp của các đơn vị có liên quan.

Ngọc Linh
Nguồn: Báo Hải quan