Mệnh lệnh hành động! 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Những ngày gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hai hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt: Dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV (ngày 20.7) và Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 (ngày 11.8). Tại đây, Người đứng đầu Đảng ta đều dành nhiều tình cảm, sự quan tâm và những chỉ đạo mang tính định hướng, có trọng tâm, trọng điểm cho nhiệm kỳ hoạt động 5 năm tới của Quốc hội và Chính phủ.

Với Quốc hội, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị, cơ quan lập pháp cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Muốn thế, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.

Cụ thể, Tổng Bí thư mong muốn, Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế – xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình quan trọng quốc gia. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước.

Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội Khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới. Muốn thế, một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định được Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh thêm, đó là “tất cả các đại biểu Quốc hội khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và Nhân dân giao phó”.

Với Chính phủ, Tổng Bí thư đề nghị, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới… Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý Chính phủ 4 nhóm vấn đề về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa – xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ.

Với xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, khẳng định, “đây là vấn đề cơ bản, rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt động của Chính phủ”, Người đứng đầu Đảng ta đề nghị Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác này, thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng…

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu cần phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị này với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Quốc hội, HĐND các cấp, hệ thống các cơ quan tư pháp và MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất; tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “quyền anh, quyền tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây”.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn” trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. “Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm! Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Từ đầu năm đến nay, cũng như nhiều nước trên thế giới, cả nước ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực, quyết liệt chống dịch Covid-19. Đợt bùng phát dịch lần thứ tư lần này với biến chủng Delta đang lây lan nhanh, diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đe dọa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt kinh tế – xã hội của đất nước. Trong bối cảnh khó khăn đó, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị trên cả nước đã và đang đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Và, việc Người đứng đầu Đảng ta đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 càng có ý nghĩa quan trọng. “Đây thực sự là nguồn động viên, chia sẻ, cổ vũ, khích lệ to lớn đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, là những định hướng, chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cả giai đoạn tiếp theo; đồng thời tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thay mặt các ĐBQH Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quyết tâm: Quốc hội Khóa XV sẽ quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng và nỗ lực hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư đã phát biểu chỉ đạo. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của hơn 75 năm Quốc hội Việt Nam, đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh, trí tuệ, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định, luôn luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân cả nước.

Mang tầm lý luận và thực tiễn sâu sắc, những chỉ đạo và gửi gắm của Người đứng đầu Đảng ta với Quốc hội và Chính phủ cho thấy rõ hơn trọng trách của hai cơ quan lập pháp và hành pháp trước Đảng, Nhà nước và đồng bào cử tri cả nước, thấy rõ hơn các yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Và với Chính phủ, cơ quan chấp hành của Quốc hội, còn là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Với ý nghĩa thiết thực như thế, có cơ sở để khẳng định, những chỉ đạo của Người đứng đầu Đảng ta chính là mệnh lệnh hành động với Quốc hội và Chính phủ cho 5 năm sắp tới, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân!