Mở rộng đối tượng ưu đãi miễn thuế TNCN
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thông tư này quy định không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động (NLĐ) khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân NLĐ và thân nhân của NLĐ từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), từ nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng của DN.

Doanh nghiệp được lấy từ nguồn thu nhập sau thuế TNDN; từ nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng để hỗ trợ cho NLĐ và thân nhân NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; DN được thành lập theo qui định của pháp luật nước ngoài (gọi là DN nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Mức hỗ trợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền khám chữa bệnh cho NLĐ và thân nhân NLĐ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá số tiền trả viện phí của NLĐ và thân nhân NLĐ sau khi đã trừ số tiền chi trả của cơ quan bảo hiểm y tế.

DN chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của DN (trong trường hợp NLĐ và thân nhân NLĐ trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm y tế trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí.

Bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của DN (trong trường hợp NLĐ và thân nhân NLĐ trả toàn bộ viện phí, cơ quan bảo hiểm y tế trả tiền bảo hiểm y tế cho NLĐ và thân nhân NLĐ) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho NLĐ và thân nhân NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 23.7 tới

Minh Nhật
Nguồn: Báo Điện tử Lao động