2008, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đối với ngành Tư pháp, năm 2008 là năm bản lề trong việc đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, triển khai sâu rộng các văn bản pháp luật mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường  nhấn mạnh ba giải pháp mang tính đột phá để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực của ngành. Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá, thực sự tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự. Bộ Tư pháp đặt ra nhiều nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể: Tập trung giải quyết số vụ thi hành án dân sự tồn đọng, hạn chế làm phát sinh việc tồn đọng mới, tiếp tục phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền trong số việc có điều kiện thi hành. Phấn đấu giảm 10 đến 15% số lượng việc thi hành án tồn đọng so với năm 2007.

“Ngành Tư pháp sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự, tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, giảm thiểu các vụ việc mới phát sinh, nếu có thì phải kịp thời giải quyết từ cơ sở”, ông Hà Hùng Cường nói.

Giải pháp đột phá thứ ba được ngành Tư pháp xác định là tiếp tục lộ trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập trung cao độ việc hoàn thiện thể chế của ngành, kiện toàn bộ máy và nhân sự của các cơ quan tư pháp các cấp.

Trong thời gian tới, ngành Tư pháp sẽ cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các hoạt động tư pháp. Đồng thời, đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động công chứng, giám định tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là tư pháp cấp huyện, cấp xã và cán bộ thi hành án trong sạch, đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

Nguồn: VNN