Ai có thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đơn vị nào có quyền lập, thẩm định giá trị dự toán cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Tiến Bình (tỉnh Vĩnh Phúc) đặt câu hỏi như sau: Nghị định 68/2019/NĐ-CP thay cho Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư dự án thì trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đơn vị nào có quyền lập, thẩm định giá trị dự toán cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Tiến Bình chưa nêu cụ thể nguồn vốn đầu tư dự án là nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách hay nguồn vốn khác. Vì vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự toán chi phí các công việc ở giai đoạn chuẩn bị dự án được quy định tại khoản 10 Điều 6; thẩm quyền thẩm định dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 6, dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.