Bộ Tài chính hướng dẫn về thu và quản lý lệ phí hải quan
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan gồm: lệ phí làm thủ tục hải quan 20.000 đồng/tờ khai; lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam là 200.000 đồng/tờ khai.

Hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập khẩu; hàng gửi kho ngoại quan chỉ thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập kho, khi xuất kho không thu.

Các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới được quản lý theo phương thức mở sổ theo dõi hoặc bằng hệ thống máy tính, không quản lý bằng tờ khai thì không thu lệ phí làm thủ tục hải quan.

Riêng đối với phương tiện vận tải đường bộ được tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ thực hiện thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập khẩu, không thu lệ phí làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu. Phương tiện vận tải quá cảnh chỉ thực hiện thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu nhập, không thu lệ phí khi làm thủ tục xuất cảnh.

Việc nộp lệ phí làm thủ tục hải quan phải thực hiện trước khi cơ quan Hải quan kiểm tra xác nhận “đã hoàn thành thủ tục hải quan”. Doanh nghiệp vãng lại thu lệ phí hải quan bằng hình thức dán tem trực tiếp lên tờ khai. Lệ phí làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh phải nộp ngay khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh.

Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp không thu lệ phí hải quan gồm: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011 và thay thế Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Ngọc Vân
Nguồn: Báo Điện tử Lao động