Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 VBQPPL trong tháng 12/2016
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 gồm 03 chương, 12 điều, quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (gọi tắt là dự án nhóm C quy mô nhỏ).

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập dự toán ngân sách; thu nộp ngân sách; kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, sử dụng dự phòng ngân sách; sử dụng quỹ dự trữ tài chính; công khai ngân sách nhà nước, giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng và một số nội dung khác theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được ban hành nhằm thay thế Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; bảo đảm phù hợp với quy định của Luật phí và lệ phí và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập của các chính sách quy định về việc khoán rừng, khoán đất lâm nghiệp, khoán vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các tổ chức, ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp, nông nghiệp, lâm trường quốc doanh được Nhà nước giao đất, giao rừng, giao mặt nước nuôi trồng thủy sản; đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam được ban hành nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 của Chính phủ quy định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam; phù hợp với Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015.

Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ gồm 05 chương, 19 điều, quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam; mua, bán, đóng mới, xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài đối với tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2017.

Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch được ban hành nhằm khắc phục kịp thời các hạn chế, bất cập của Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/8/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Thanh tra  ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm; điểm kinh doanh; quản lý thiết bị trò chơi; mua, tái xuất và tiêu hủy đồng tiền quy ước, thiết bị trò chơi; quyền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; điều kiện cấp, hồ sơ đề nghị, quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; phí cấp phép; quảng cáo; quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; kiểm tra, thanh tra; xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, điểm kinh doanh, khu vực bố trí điểm kinh doanh trong cơ sở lưu trú du lịchvi phạm quy định về quản lý máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng.

Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, góp phần tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin cơ sở; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

Quyết định số 53/2016/QĐ-TTg ngày 14/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định được ban hành nhằm góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho đầu tư phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân; đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế – xã hội và sớm đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền Trung.

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Quyết định này nhằm bảo đảm sự phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật thống kê năm 2015; khắc phục những hạn chế, bất cập của Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hiện hành.

Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước quy định về: Nguyên tắc hoạt động; tổ chức Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; đối tượng phục vụ; dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Bảo đảm an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước…

Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2017./.

 Nguồn: www.chinhphu.vn