Dự thảo Luật giao dịch bảo đảm: Ai được đăng ký giao dịch bảo đảm?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là một khái niệm có tính tích cực, phù hợp với thực tiến giao dịch hiện nay. Tuy nhiên, trong toàn bộ Dự thảo lại chỉ có quy định về đăng ký GDBĐ bằng động sản và đăng ký GDBĐ bằng BĐS, không có quy định nào nhắc đến việc đăng ký giao dịch vảo đảm về quyền tài sản, quyền từ hợp đồng và tài sản hình thành trong tương lai. Hiện nay, việc thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai lại là một hình thức thế chấp khá phổ biến hiện nay ở các NHTM và nhiều Ngân hàng gặp vướng mắc trong việc đăng ký GDBĐ đối với tài sản hình thành trong tương lai.

Trong Dự thảo luật chưa có quy định nêu rõ ai là người có thẩm quyền đăng ký GDBĐ? Ai là người có quyền yêu cầu đăng ký thay đổi GDBĐ. Bởi nếu không có quy định rõ có thể dẫn đến các bên lợi dụng, sử dụng công cụ đăng ký GDBĐ lừa đảo. Ví dụ, đối với việc đăng ký GDBĐ người có quyền yêu cầu đăng ký nên là bên có nghĩa vụ, còn đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi GDBĐ thì người có quyền nên là bên có quyền.

Về đăng ký GDBĐ bằng động sản qua mạng thiết nghĩ đây là những nội dung của một quy trình thực hiện, mang nặng yếu tố kỹ thuật, có thể thay đổi theo phần mềm sử dụng vậy có nên quy định vào luật hay không? Trong tương lai khi mô hình chính phủ điện tử được áp dụng thì mạng Internet sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiều dịch vụ công của nhà nước chứ không đơn thuần là đăng ký GDBĐ. Có thể sẽ có một văn bản luật chung điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản và các quy định chung về chính phủ điện tử. Hơn nữa, trong Dự thảo lại chỉ quy định về đăng ký GDBĐ bằng động sản trừ tàu bay, tàu biển qua mạng, như vậy mới chỉ được một phần của đăng ký GDBD. Phải chăng sau này khi đăng ký GDBD tàu bay, tàu biển, hay quyền sử dụng đất cũng được triển khai qua mạng thì sẽ phải có một Luật mới được ra đời để điều chỉnh hoạt động đó để đảm bảo tính tương đương về cấp văn bản.

Nguyễn Phương Minh (Phòng Pháp chế VCB)
Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp