Được phép chỉ định thầu cho nhà thầu là cá nhân?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thì cá nhân tôi có được ký hợp đồng chỉnh lý tài liệu với cơ quan đó không?

Độc giả Đỗ Viết Phúc (tỉnh Lai Châu) đặt câu hỏi như sau: Tôi có chứng chỉ hành nghề lưu trữ, lĩnh vực được hành nghề là chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Nội vụ. Hiện nay có cơ quan muốn thuê tôi chỉnh lý tài liệu lưu trữ của cơ quan theo hình thức chỉ định thầu với số tiền của cả gói thầu là hơn 60 triệu đồng.

Tôi xin hỏi, theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thì cá nhân tôi có được ký hợp đồng chỉnh lý tài liệu với cơ quan đó không?

Bên cạnh đó, việc chỉ định thầu đó phải đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Cổng thông tin đấu thầu quốc gia, do đó cá nhân tôi phải đăng ký thông tin trên Cổng thông tin đấu thầu quốc gia.

Vậy, với tư cách là cá nhân tôi có được đăng ký thông tin trên Cổng thông tin đấu thầu quốc gia không? Tôi có phải đăng ký kinh doanh tại Phòng Tài chính và Kế hoạch của thành phố hay không? Bởi theo quy định của Luật Lưu trữ và Thông tư số 09/2014/TT-BNV thì tôi chỉ phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ để đăng ký hoạt động dịch vụ là được.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tư cách hợp lệ của nhà thầu là cá nhân được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu, trong đó không bao gồm nội dung đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc chỉ định thầu được thực hiện đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu, đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu; Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (trong đó bao gồm cả hình thức chỉ định thầu) phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.