Gói thầu được áp dụng theo hình thức mua sắm hàng hóa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…

Độc giả Nguyễn Văn (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp. Đơn vị tôi đang triển khai gói thầu mua sắm trang thiết bị và phần mềm bản quyền phục vụ sản xuất đa phương tiện trị giá hơn 800 triệu đồng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Gói thầu gồm các hạng mục là máy chủ, máy tính, máy tính xách tay chuyên dụng; micro không dây; các phần mềm… để phục vụ hoạt động của trang thông tin đa phương tiện, công tác sản xuất hậu kỳ, dựng hình cho các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Xin hỏi, gói thầu nêu trên có được áp dụng theo hình thức mua sắm hàng hóa quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hay không (tức là chỉ cần bước thẩm định giá, không cần bước lập đề cương và dự toán chi tiết)?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Điều 1 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) khi sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên”.

Theo Điểm e Khoản 1 và Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC:

“Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Nội dung mua sắm gồm:

… e) Mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: Máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có) thuộc dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

… 2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, gồm:

… e) Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập;”.

Do vậy, đề nghị ông căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC nêu trên để xác định gói thầu thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 58/2016/TT-BTC hay không.

Đối với quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.