Hướng dẫn điều chỉnh giá trị hợp đồng theo Thông tư 07/2006/TT-BXD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Điểm 4.4 mục III Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng đã qui định : “Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 1/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo qui định tại Thông tư này. Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 1/10/2006 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo qui định”.

Vì vậy, đối với các gói thầu của công trình Hồ chứa nước Ka La – Huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng nếu trong hợp đồng không thoả thuận rõ điều khoản điều chỉnh giá (như qui định tại Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng) thì Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo điều chỉnh bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Toàn văn công văn 221/BXD-KTTC

Theo Bộ Xây dựng