Không thay đổi mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, các mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được thực hiện theo các quy định tại Điều 4 của Nghị định trên.

Theo đó, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà ĐTNN (bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu) và người có liên quan của các nhà ĐTNN đó không vượt quá 30% vốn điều lệ của 1 ngân hàng Việt Nam.

Mức sở hữu cổ phần của 1 nhà ĐTNN không phải là tổ chức tín dụng (TCTD) và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không vượt quá 5% vốn điều lệ của 1 ngân hàng Việt Nam.

Mức sở hữu cổ phần của 1 TCTD nước ngoài và người có liên quan của TCTD nước ngoài đó không vượt quá 10% vốn điều lệ của 1 ngân hàng Việt Nam.

Mức sở hữu cổ phần của 1 nhà ĐTCLNN và người có liên quan của nhà ĐTCLNN đó không vượt quá 15% vốn điều lệ của 1 ngân hàng Việt Nam.

Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định mức sở hữu cổ phần của 1 nhà ĐTCLNN và người có liên quan của nhà ĐTCLNN đó vượt quá 15%, nhưng không được vượt quá 20% vốn điều lệ của 1 ngân hàng Việt Nam.

Trường hợp TCTD nước ngoài nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, khi chuyển đối trái phiếu sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo các quy định nêu trên.

Tổng mức sở hữu cổ phần của các TCTD nước ngoài tại ngân hàng thương mại Nhà nước được cổ phần hóa như tổng mức sở hữu cổ phần của các ngân hàng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại Nhà nước đó.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ