Lập danh mục dự án thu hồi đất có cần văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Độc giả Chu Minh Duy (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau:  Theo tôi tham khảo Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 33 Luật Đầu tư gồm: “Bản sao danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua…”.

Tuy nhiên, “danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua” là tài liệu không thể có được trước quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, vì theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT, để lập danh mục dự án thu hồi đất thì cần có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để công dân, doanh nghiệp có căn cứ thực hiện các công việc liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (thay thế Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT), một trong các nội dung lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.

Căn cứ quy định nêu trên, việc lập danh mục dự án thu hồi đất không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.