Năm năm triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Qua năm năm đến nay cho thấy, pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm đã được xây dựng và hoàn thiện về cơ bản, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đăng ký trong thực tế thông qua hàng loạt cải cách về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân khi yêu cầu đăng ký và tìm hiểu thông tin về các giao dịch, tài sản.
Cùng với việc xây dựng pháp luật, công tác xây dựng các cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm được tiến hành khẩn trương. Theo đó, đã xây dựng thành công, vận hành thông suốt, có hiệu quả các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản; kiện toàn các cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển; thành lập và phát triển hệ thống các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Các mặt công tác khác như: hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra về quản lý và tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm cũng được quan tâm đúng mức.
Kết quả là, từ năm 2002 đến nay, số lượng giao dịch được đăng ký năm sau luôn tăng hơn so năm trước. Tính đến ngày 27-11-2007, các trung tâm đăng ký đã tiếp nhận và giải quyết 240.821 đơn yêu cầu đăng ký và thực hiện 4.119 lượt cung cấp thông tin cho khách hàng. Cho đến nay chưa có khiếu nại, tố cáo hoặc văn bản góp ý nào về thái độ phục vụ của các trung tâm.
Về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các địa phương xu hướng chung là được đăng ký ngày càng tăng qua từng năm. 
Các ý kiến phát biểu, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, đã chỉ ra những hạn chế của công tác này và kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Nhân dân