Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Quy chế này, quy trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia gồm: Thẩm định cấp cơ sở và thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia cấp Bộ.

Việc thẩm định cấp cơ sở sẽ do các đơn vị thực hiện đề án khuyến công (trừ các Trung tâm khuyến công quốc gia) lập các báo cáo đề án khuyến công theo quy định gửi Sở Công Thương các tỉnh, nơi triển khai thực hiện đề án. Sau đó, Giám đốc các Sở Công Thương tổ chức thẩm định, thông qua các đề án khuyến công quốc gia nhằm đảm bảo các đề án khuyến công được lập phù hợp với các quy định hiện hành về công tác khuyến công; các mục tiêu của các đề án khuyến công phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chương trình khuyến công của địa phương. Công tác thẩm định đề án khuyến công do bộ máy giúp việc của Giám đốc Sở Công Thương thực hiện. Các đề án khuyến công sau khi thông qua được lập thành kế hoạch theo biểu mẫu quy định tại Quy chế này gửi UBND tỉnh để báo cáo và Cục CNĐP để tổng hợp xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm; Các đề án do các Trung tâm Khuyến công quốc gia lập được gửi trực tiếp về Cục CNĐP tổng hợp, phê duyệt sau khi đã thống nhất với Sở Công Thương của các địa phương, nơi triển khai thực hiện đề án.

Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia cấp Bộ được tiến hành như sau: Cục trưởng Cục CNĐP tổ chức thẩm định kế hoạch khuyến công quốc gia nhằm đảm bảo các đề án, kế hoạch khuyến công phù hợp với các quy định của nhà nước về công tác khuyến công; phù hợp với Chương trình khuyến công quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mục tiêu của các đề án, kế hoạch khuyến công quốc gia phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp của vùng, miền và cả nước.

Công tác thẩm định kế hoạch do Cục CNĐP thực hiện. Trường hợp cần thiết, Cục CNĐP sẽ mời đại diện các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức khác hoặc chuyên gia để tham vấn ý kiến. Sau khi thẩm định, Cục CNĐP trình kế hoạch khuyến công quốc gia lên Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Nội dung thẩm định, gồm:. Mức độ phù hợp của đề án với nguyên tắc đã được quy định; Mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả của đề án; tính hợp lý về sử dụng kinh phí, nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật khác; Đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, đối tượng thụ hưởng; Khả năng kết hợp, lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác; Sự phù hợp và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu đề án.

Các đơn vị thực hiện đề án đăng ký đề án khuyến công với Sở Công Thương trước 31 tháng 5 hàng năm. Các Sở Công Thương gửi hồ sơ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia về Cục CNĐP để thẩm tra trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. Cục CNĐP thẩm tra, bổ sung, tổng hợp Kế hoạch khuyến công quốc gia trình Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 7 để phê duyệt gửi Bộ Tài chính đăng ký kinh phí hàng năm. Khi có Quyết định của Bộ trưởng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, Cục CNĐP tổ chức rà soát, thẩm định danh mục các đề án và các nhiệm vụ khuyến công, lập kế hoạch trình Bộ xem xét, phê duyệt giao kế hoạch khuyến công quốc gia. Cục CNĐP gửi kế hoạch khuyến công quốc gia đã được Bộ trưởng phê duyệt cho các đơn vị thực hiện đề án và các Sở Công Thương có liên quan (để phối hợp chỉ đạo, quản lý, nghiệm thu cơ sở), tổ chức ký kết hợp đồng triển khai thực hiện.

Nguồn: Bộ Công thương