Quy định mới về việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thông tư này quy định chi tiết việc cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử và áp dụng đối với các tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử theo quy định của pháp luật về báo chí; các báo, tạp chí điện tử và các cơ quan chủ quản báo chí.

Theo quy định của Thông tư thì Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử, còn Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Giấy phép hoạt động báo chí điện tử có hiệu lực 10 năm kể từ ngày cấp giấy phép, còn thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyên trang báo chí điện chí tử được quy định trong từng giấy phép, nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử đã được cấp.

Thông tư quy định các điều kiện cụ thể cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử như phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng các điều kiện về nhân sự; tên gọi; tên miền.vn; quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động báo chí điện tử; điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật… theo quy định của Thông tư.

Để áp dụng và quản lý thống nhất về mặt hồ sơ, Thông tư ban hành kèm theo 08 biểu mẫu là (1) Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử; (2) Danh sách tổng hợp nhân sự của cơ quan báo chí điện tử; (3) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử; (4) Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử; (5) Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; (6) Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử; (7) Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử; (8) Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

MCBC
Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp