Quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Nghị định này, công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được thực hiện các hoạt động quy định tại Luật các TCTD và Nghị định này. Công ty tài chính chuyên ngành gồm công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

Trong đó, công ty tài chính bao thanh toán là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực bao thanh toán. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính; dư nợ cho thuê tài chính phải chiếm tối thiểu 70% tổng dư nợ cấp tín dụng.

Về Điều kiện chung để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật các TCTD, Nghị định nêu rõ, hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

Bên cạnh đó, công ty tài chính phải có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép. Đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Đặc biệt, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do NHNN quy định.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện để công ty tài chính thực hiện các nghiệp vụ: Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của TCTD, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; Vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn; Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Bao thanh toán; Phát hành thẻ tín dụng; Cho thuê tài chính và các hoạt động khác theo quy định của Luật các TCTD.

Đơn cử, để được phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức, bên cạnh các điều kiện chung như đã nêu ở trên, công ty tài chính phải đáp ứng các điều kiện về thời gian hoạt động tối thiểu, kết quả hoạt động, kinh doanh theo quy định của NHNN. Đồng thời phải có phương án phát hành giấy tờ có giá dài hạn phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định rõ về hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Đáng chú ý, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng không được thực hiện các nghiệp vụ sau: Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, mua bán trái phiếu doanh nghiệp; Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh; Ủy thác vốn cho TCTD khác thực hiện cấp tín dụng.

Đặc biệt, Nghị định dành hẳn 1 chương (Chương III) để quy định về hoạt động của công ty cho thuê tài chính, từ hoạt động của công ty cho thuê tài chính; quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê; quy định về việc chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2014.

P.Linh
Nguồn: 
http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/2-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-cong-ty-tai-chinh-va-cong-ty-cho-thue-tai-chinh-20573.html