Sửa đổi Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch trên sàn UpCoM
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, thông tư bổ sung về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch như sau: Công ty đại chúng phải tiến hành các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

TTLKCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết. TTGDCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký giao dịch và hủy bỏ đăng ký giao dịch. Thông tư cũng bổ sung quy định, liên quan đến giao dịch của thành viên; cho phép thành viên có đăng ký nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được phép mua và bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch nhằm thực hiện vai trò người tạo lập thị trường.

Hùng Anh
Nguồn: Báo Điện tử An ninh thủ đô