Thống kê số liệu về nhà đất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 273/TB-VPCP ngày 28/12/2007, ngày 9/4/2008, Bộ đã có công văn số 638/BXD-TTr đề nghị các địa phương báo cáo số liệu về nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng do thực hiện các chính sách nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố

Do vậy, để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh, thành phố báo cáo, đánh giá tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về nhà đất từ khi có Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Các vướng mắc trong quá trình vận dụng Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc hội; Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 127/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 1/12/2005 và Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng.

Riêng về Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 qui định giải quyết đối với 5 trường hợp, các tỉnh, thành phố cần xem xét như vậy đã phù hợp chưa? Trong thực tế ở địa phương có những dạng khiếu nại gì liên quan đến nhà đất do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991 mà nay chưa có quy định để giải quyết?

UBND các tỉnh, thành phố cũng phải cung cấp các số liệu thống kê tổng số các vụ việc khiếu nại về nhà đất tính từ ngày 1/7/2004 (ngày Nghị quyết 23/2003/QH11 có hiệu lực) cho đến nay.

Các tài liệu báo cáo từ các tỉnh, thành phố phải gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/9/2008.

Nguồn: Báo Hà Nội mới