Tổ chức tài chính quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu vốn của các hộ gia đình, cá nhân có thu nhập thấp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Vốn pháp định của tổ chức tài chính quy mô nhỏ là 5 tỷ đồng. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trong phạm vi số vốn điều lệ.

Tổ chức tài chính quy mô nhỏ dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do một tổ chức chính trị-xã hội Việt Nam làm chủ sở hữu. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập bằng vốn góp của hai hoặc nhiều tổ chức hoặc bằng vốn góp của một hoặc nhiều tổ chức này với một hoặc nhiều cá nhân và tổ chức khác trong nước và nước ngoài. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ có số lượng thành viên góp vốn không vượt quá 5 thành viên, trừ trường hợp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Đối với các tổ chức tài chính quy mô nhỏ thành lập dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên cần chứng minh được việc quản trị, kiểm soát và điều hành an toàn bền vững đối với các hoạt động tài chính quy mô nhỏ trong thời gian ít nhất 1 năm trước thời điểm nộp đơn xin cấp giấy phép.

Cụ thể, cần chứng minh được tỉ lệ tổng dư nợ vay của những khách hàng có nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay dưới 5% và tổng thu nhập từ hoạt động tài chính quy mô nhỏ đủ để bù đắp các chi phí, bao gồm chi phí huy động vốn, chi phí hành chính và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện qui định như trên, thành viên góp vốn nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép góp vốn thành lập tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.

Tín dụng quy mô nhỏ là khoản cho vay có giá trị nhỏ, có hoặc không có bảo đảm, đối với các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện điều kiện sống. Khoản cho vay của tổ chức tài chính quy mô nhỏ đối với một khách hàng không vượt quá 30 triệu đồng. Mức cho vay này có thể được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Nguồn: Website Chính phủ