TPHCM: Gần 90% văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về hình thức
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các sở ngành trong soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản còn chưa đồng bộ. Nhiều dự thảo trình UBND TP khi chưa lấy ý kiến các cơ quan nên còn chồng chéo, mâu thuẫn về chức năng, nhiệm vụ. Mặc dù thời gian quy định để gửi góp ý dự thảo ít nhất 10 ngày nhưng hầu hết các cơ quan soạn thảo đều gửi trễ, nhiều dự thảo đến được cơ quan được yêu cầu góp ý thì đã hết thời hạn.

Đặc biệt, gần 90% văn bản gửi đến Sở Tư pháp để thẩm định, góp ý có sai sót về thể thức trình bày (về phông chữ, ghi không đúng số và ký hiệu…).

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng