Việt Nam đã có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo tinh thần Quyết định này, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của các cơ sở chế biến cao su thiên nhiên khi thải ra môi trường không vượt quá giá trị Cmax( là nồng độ của thông số tối đa cho phép).

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế trong quá trình vận hành đốt bình thường, khi thải ra môi trường không được vượt quá giới hạn quy định.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất quy định mức giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng: Ásen(As), Cađimi(Cd), Đồng(Cu), Chì(Pb), Kẽm( Zn)trong tầng đất mặt theo mục đích sử dụng đất. Quy chuấn này không áp dụng cho đất thuộc phạm vi các khu mỏ, các bãi tập trung rác thải công nghiệp, đất rừng đặc dụng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên…

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo