Xây dựng cơ chế quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự án trên sẽ được thực hiện với các hành động cụ thể như xây dựng các mô hình quản lý khác nhau phù hợp với thực tiễn ở các địa phương; thiết lập cơ chế điều phối quốc gia và hướng dẫn thực hiện cho các địa phương; đánh giá nhu cầu tài chính lâu dài cho các KBTB và toàn hệ thống theo khung thời gian của kế hoạch quản lý; nghiên cứu ban hành các loại thuế, phí du lịch sinh thái, môi trường, tái tạo nguồn lợi… để tăng nguồn thu cho KBTB; nghiên cứu thành lập quỹ bảo tồn biển quốc gia.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay, hầu hết các KBTB được thiết lập chưa đi vào quản lý theo đúng nghĩa của nó; cơ chế quản lý cũng nhiều khác biệt giữa các địa phương. Các KBTB không chỉ đáp ứng bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản mà còn phục vụ các ngành kinh tế khác như du lịch, lâm nghiệp trên đảo. Thiết lập được cơ chế chính sách để quản lý KBTB và đảm bảo tính liên kết sinh thái giữa môi trường trên đất liền và trên biển; nâng cao hiệu quả quản lý là việc làm cần ưu tiên.

Nguồn: MONRE