Không gian không giới hạn cho kinh tế tư nhân
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ông nói: “Về phía Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế; xoá bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển”.

Tổng bí thư cũng yêu cầu: “Thường xuyên chăm lo tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực…”.

Như vậy, khi đội ngũ này thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thì thể chế, chính sách và thực tế thực thi sẽ chuyển động theo đúng con đường của nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường.

Không còn bất cứ lấn cấn nào về sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Không gian cho khu vực kinh tế tư nhân cũng đang thực sự mở rộng không giới hạn từ chính sự vận động trong tư duy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức.

Không gian đó đến từ thay đổi trong tư duy phân bổ, sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của nhà nước theo tín hiệu và cơ chế thị trường. Tình trạng “xin – cho”, chủ quan, duy ý chí sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Không gian đó đến từ yêu cầu chuyển đổi hầu hết các doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu; từ việc khuyến khích các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Không gian đó đến từ việc thực hiện xã hội hoá tối đa các dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp hàng hoá, dịch vụ công theo cơ chế thị trường…

Không gian đó đến từ các yều hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả; tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất nhằm hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân…

Đặc biệt, không gian không giới hạn mà khu vực kinh tế tư nhân có được đến từ yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội.

Khi mọi định kiến, rào cản với khu vực kinh tư nhân được xóa bỏ, thì cùng với việc phát huy thế mạnh của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt, chắc chắn Việt Nam sẽ xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Theo Khánh An
baodautu.vn