Tháng 1/2017 phải ban hành 103 văn bản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

103 văn bản trên gồm: 40 văn bản nợ chưa ban hành quy định chi tiết 15 luật đã có hiệu lực (trong số này có 14 văn bản nợ ban hành từ năm 2016 và 26 văn bản nợ ban hành mới phát sinh quy định chi tiết 06 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2017); 63 văn bản quy định chi tiết 14 luật sẽ có hiệu lực và các nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, từ ngày 27/12/2017 đến ngày 24/01/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 06/103 văn bản. Cụ thể, đối với 40 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 02/40 văn bản, đạt 5%. Đối với 63 văn bản quy định chi tiết 14 luật và những nội dung giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 04/63 văn bản.

Qua theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 01/2017, Bộ Tư pháp nhận thấy, với 38 văn bản nợ ban hành, đã giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (48 văn bản); nhưng so với thời điểm cuối tháng 12/2016 thì số lượng văn bản nợ ban hành đã tăng 24 văn bản do có 06 luật, nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xác định nhiệm vụ xây dựng thể chế là nhiệm vụ hàng đầu trong Kế hoạch công tác năm, trên cơ sở bám sát mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ; thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và năm 2018, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cần chỉ đạo xây dựng, ban hành 38 văn bản nợ ban hành để giải quyết cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản trong quý I/2017; đồng thời chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, không bảo đảm chất lượng.

– Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được ban hành trong tháng 01/2017.

– Danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực.

– Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Thanh Quang

 Nguồn: www.chinhphu.vn