Tháng 2/2017, số lượng văn bản ban hành thấp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trong tháng 02/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 97 văn bản, gồm: 39 văn bảnnợ chưa ban hành quy định chi tiết 16 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 58 văn bản quy định chi tiết 13 luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Kết quả từ ngày 24/01/2017 đến ngày 24/02/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 06/97 văn bản.

Cụ thể, đối với 39 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 05 văn bản, đạt 12,82%. Còn 34/39 văn bản chưa ban hành, trong số này có 14 văn bản đang ở giai đoạn soạn thảo; 04 văn bản đã thẩm định; 16 văn bản đang trình ký ban hành.

Đối với 58 văn bản quy định chi tiết 13 luật và những nội dung giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực, hiện đã ban hành được 01/58 văn bản, còn 57 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Như vậy, có thể thấy trong tháng 02/2017, số lượng văn bản được ban hành trong tháng thấp (06 văn bản); số nợ ban hành là 34 văn bản, giảm 12 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (46 văn bản) nhưng tăng 20 văn bản so với cuối năm 2016 (14 văn bản).

Phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nợ văn bản trong quý I/2017

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh việc ban hành văn bản quy định chi tiết, phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, trên cơ sở bám sát mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ cần thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Chỉ đạo xây dựng, ban hành 34 văn bản nợ ban hành để giải quyết cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản trong quý I/2017; đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, không bảo đảm chất lượng.

– Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được ban hành trong tháng 2/2017.

– Danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực.

– Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Thanh Quang

 Nguồn: www.chinhphu.vn